توصیه میشود جهت استفاده بهینه از سامانه از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمائید.